13.03.2016

ПРОТОКОЛИ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ОБЩИНА АКСАКОВО

Информационно обслужване" АД
13.03.2016 г.                                                           22:43 ч.
                            ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОТОКОЛ                             
                       НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ                        
                                община Аксаково                                 
                                  област Варна                                  
                     за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Въглен                     
                           първи тур   13.03.2016 г.        

 ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА                    
                      ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК   ОИК КОНСТАТИРА:                      
 A. Брой на регистрираните кандидатски листи на П/К/ИК: ...............        3
 Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл.215, ал.1 от ИК: .......      900
 В. Брой на секциите в изборния район: ................................        1
 Г. Брой на СИК, предали протокол: ....................................        1

              ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ              
                        ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:                         
                        ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:                         
 1. Общ брой на избирателите според избирателните списъци: ............      815
 а) Избирателен списък – част І: ......................................      815
 б) Избирателен списък – част ІІ: .....................................        0
 2. Брой на избирателите, вписани в допълн. стр.(под чертата) на изб.           
 списък: ..............................................................        0
 3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в изб.             
 списък: ..............................................................      521

              ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА               
                              ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:                              
 4. Приложения към избирателните списъци:                                       
 а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК: .............................        0
 б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълн. страница: .......        0
 5. Бюлетини извън избирателната кутия:                                         
 а) Брой на неизползваните бюлетини: ..................................      377
 б) Брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи: ..............        1
 в) Брой на недействителните бюлетини по чл.427, ал.6 от ИК: ..........        0
 г) Брой на недействителните бюлетини по чл.227 от ИК: ................        0
 д) Брой на недействителните бюлетини по чл.228, ал.2 от ИК: ..........        1
 е) Брой на сгрешените бюлетини по чл.267, ал.2 от ИК: ................        0

                       СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:                       
 6. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини: ................      521
 7. Брой на недействителните гласове (бюлетини): ......................       23
 8. Брой на действителните гласове  (бюлетини): .......................      498

 9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
--------------------------------------------------------------------------------
|  №|            Име на кандидат, издигнат от                |Действ.|Недейств.|
|   |           партия, коалиция или независим               |гласове| гласове |
--------------------------------------------------------------------------------
|  1|РОСИЦА ИЛИЕВА ВЕЛИКОВА                                  |     64|        2|
|   |СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/                       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|  2|ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГОСПОДИНОВ                              |    251|        4|
|   |ПП ГЕРБ                                                 |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|  3|ЙОРДАН БАНЧЕВ МИРЧЕВ                                    |    183|        5|
|   |БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ                        |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|Недействителни гласове за всички листи или за повече от една листа  |       12|
--------------------------------------------------------------------------------

10.03.2016

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 11.03.2016 г. от 18:15 часа.

05.03.2016

Съобщение

Заявки за транспортиране на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, при произвеждане на частичните избори за кмет на кметство Въглен на 13 март 2016 г., могат да се подават чрез В.И.Д. кмета на кметство Въглен, Община Аксаково - Тодорка Маринова на тел: 052/671342 и 0896/159347

22.02.2016

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 22.02.2016 г. от 17:15 часа.

22.02.2016

Съобщение

Одобрен предпечатен образец на бюлетина за гласуване на Частични местни избори 2016г., както следва:

 

кмет на кметство

ВЪГЛЕН

15.02.2016

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 16.02.2016 г. от 18:15 часа

12.02.2016

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 15.02.2016 г. от 17:15 часа.

12.02.2016

Съобщение

Жребият за определяне на поредните номера в бюлетините на партиите, регистрирали кандидати в Общинска избирателна комисия – Аксаково за участие в частичните избори кмет на кметство Въглен, Община Аксаково, ще се проведе на 17.02.2016 г. от 17:00 часа в залата на втория етаж на Общински детски комплекс – Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ № 6Г

11.02.2016

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 11.02.2016 г. от 18:15 часа.

08.02.2016

Избирателно право на гражданите

ИЗБИРАТЕЛНО ПРАВО НА ГРАЖДАНИТЕ

КОИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ИМАТ ПРАВО ДА ИЗБИРАТ И ГЛАСУВАТ В НОВИТЕ И ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ на 13 март 2016 г.


На 13.03.2016 г. при произвеждане на нови и частични избори за кметове на кметства има право да
гласува български гражданин, който:
- е навършил 18 години към изборния ден включително;
- не е поставен под запрещение;
- не изтърпява наказание лишаване от свобода;
- към 12.09.2015 г. има адресна регистрация по постоянен и по настоящ адрес на територията на
страната и поне единият от адресите е на територията на кметството, което означава:
а) постоянен и настоящ адрес на територията на кметството, в което ще гласува, или
б) постоянен адрес на територията на кметството, в което ще гласува, и настоящ адрес на територията
на друго населено място в Република България, или
в) към 12.09.2015 г. има настоящ адрес на територията на кметството, в което ще гласува, и
постоянен адрес на територията на друго населено място в Република България. В този случай, за да
бъде допуснат да гласува, избирателят трябва да е поискал до 27.02.2016 г. пред администрацията на
съответното кметство по настоящ адрес вписване в избирателния списък по настоящ адрес.
В случаите на букви „а“ и „б“ избирателят се включва в избирателния списък от общинската
администрация. В случаите на буква „в“ избирателят се включва в избирателния списък след подаване
от него на заявление (Приложение № 12-МИ) за гласуване по настоящ адрес. Избирател с настоящ адрес
на територията на кметството, който не е подал заявление до
27.02.2016 г., не може да бъде дописван в избирателния списък в деня на изборите от СИК.
Избирател, който е променил адресната си регистрация след
12.09.2015 г., няма право да гласува в населеното място по новата си регистрация, ако там се
произвеждат избори, но може да гласува в населеното място по предишната си адресна
регистрация, ако там се произвеждат избори. 

2

Гласуването в нарушение на Изборния кодекс и изброените по- горе права представлява престъпление
по чл 168 от НК, което се наказва с пробация до шест месеца или с глоба от сто до триста
лева.

КОИ ГРАЖДАНИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА – ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ИМАТ ПРАВО ДА ГЛАСУВАТ В НОВИТЕ И
ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ
на 13 март 2016 г.


Може да гласува и гражданин на друга държава – членка на
Европейския съюз, който:
- е навършил 18 години към изборния ден включително;
- не е поставен под запрещение;
- не изтърпява наказание лишаване от свобода;
- не е лишен от правото да избира в държавата-членка на която е гражданин;
- има статут на постоянно или продължително пребиваване в Република България, подал е декларация
в общинската администрация да бъде вписан в избирателния списък по адрес на пребиваване или е
гласувал на предходните местни избори и няма промяна на декларираните обстоятелства, като:
адресът му на пребиваване е на територията на кметството, в което ще гласува, към
12.09.2015 г. включително.

 
Повече информация можете да намерите на интернет страницата на ЦИК в раздел „Нови избори“
(https://www.cik.bg/bg/111) и раздел „Частични избори“ (https://www.cik.bg/bg/112).

02.02.2016

Съобщение

Партии, коалиции, инициативни комитети и местни коалиции се регистрират за участие в частичните избори за кмет на кметство Въглен, общ. Аксаково, съгласно Решение № 5 от 08.09.2015 г. и Решение № 318 от 01.02.2016 г. на ОИК – Аксаково, всеки ден от 8 февруари 2016 г. до 11 февруари 2016 г. от 9,00 до 17,00 ч. в залата на ОИК – Аксаково, находяща се в сградата на Община Аксаково, партерен етаж, гр. Аксаково, ул. “Г. Петлешев” № 58 Б.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партиите, коалициите, инициативните комитети и местните коалиции в ОИК е до 18,00 ч. на 11 февруари 2016 г.

18.12.2015

Съобщение

На основание т.9 от Решение № 2972-МИ/01.12.2015 г. на ЦИК, ОИК – Аксаково обявява, че с Указ № 265 от 11.12.2015 г. на Президента на Република България, публикуван в ДВ бр. 100 от 18.12.2015 г. е насрочен частичен избор за кмет на кметство Въглен, община Аксаково, област Варна, на 13.03.2016 г.

 

24.11.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 24.11.2015 г. от 16:30 часа.

13.11.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 13.11.2015 г. от 17:30 часа.

06.11.2015

Съобщение

Адрес ОИК Аксаково

 гр. Аксаково 9154 ул. „Г.Петлешев“ №58Б, община Аксаково, област Варна

02.11.2015

ПРОТОКОЛИ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ОБЩИНА АКСАКОВО - II-ри ТУР


"Информационно обслужване" АД
01.11.2015 г. 22:00 ч.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОТОКОЛ
НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
община Аксаково
област Варна

втори тур 01.11.2015 г.

 

за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Въглен
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Игнатиево
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Водица
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Любен Каравелово

 

30.10.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 30.10.2015 г. от 17:00 часа.

27.10.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 28.10.2015 г. от 09:00 часа.

27.10.2015

ПРОТОКОЛИ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ община Аксаково

Информационно обслужване" АД
26.10.2015 г. 12:47 ч.
 ПРОТОКОЛИ 
НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
община Аксаково
област Варна

първи тур 25.10.2015 г.

за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 
за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА  
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Изворско  
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Въглен  
 за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Яребична   
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Игнатиево   
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Слънчево  
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Ботево   
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Кичево  
 за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Куманово  
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Орешак
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Долище
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Климентово
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Генерал Кантарджиево
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Осеново
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Водица
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Засмяно
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Крумово
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Любен Каравелово
за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Доброглед 
 
за избиране на НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ

 

 

 

 

27.10.2015

Съобщение

Одобрени предпечатни образци на бюлетини за гласуване на II-ри тур в отделните видове избори, както следва:

кмет на кметство ВОДИЦА
кмет на кметство ВЪГЛЕН
кмет на кметство ИГНАТИЕВО
кмет на кметство ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВО
24.10.2015

Общ брой на избирателите/ гласоподавателите в Община Аксаково

Общ брой на избирателите в изборите за общински съветници и за кметове в Община Аксаково - 16724.

Общ брой гласоподавателите в националния референдум в Община Аксаково - 16557.

23.10.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 23.10.2015 г. от 18:00 часа.

22.10.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 23.10.2015 г. от 09:00 часа.

21.10.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 22.10.2015 г. от 09:00 часа.

20.10.2015

Съобщение

По указания на ЦИК, публикуваме сканирано копие от одобрените предпечатни образци на бюлетини за гласуване в отделните видове избори, както следва:

 

 

общински съветници

АКСАКОВО

кмет на община

АКСАКОВО

кмет на кметство

БОТЕВО

кмет на кметство

ВОДИЦА

кмет на кметство

ВЪГЛЕН

кмет на кметство

ГЕНЕРАЛ КАНТАРДЖИЕВО

кмет на кметство

ДОБРОГЛЕД

кмет на кметство

ДОЛИЩЕ

кмет на кметство

ЗАСМЯНО

кмет на кметство

ИГНАТИЕВО

кмет на кметство

ИЗВОРСКО

кмет на кметство

КИЧЕВО

кмет на кметство

КЛИМЕНТОВО

кмет на кметство

КРУМОВО

кмет на кметство

КУМАНОВО

кмет на кметство

ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВО

кмет на кметство

ОРЕШАК

кмет на кметство

ОСЕНОВО

кмет на кметство

СЛЪНЧЕВО

кмет на кметство

ЯРЕБИЧНА

 

 

 

 

19.10.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 20.10.2015 г. от 17:00 часа.

14.10.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 15.10.2015 г. от 17:00 часа.

14.10.2015

Съобщение

За осигуряване на условия за гласуване на хора с увреждания при провеждане на избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г. в Община Аксаково, Ви информираме:

 

В работните дни преди 25 октомври заявки за транспортиране на гласоподавателите с увреждания на опорно - двигателния апарат или зрението се приемат на тел. 052/ 76-20-51 от 08.00 до 17.00ч.

На 24 и 25 октомври 2015г. заявки се приемат от 07.00 до 19.00 часа на телефон 0899/915-148.

 

В гр. Аксаково и гр. Игнатиево гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението ще имат възможност да гласуват в следните секции:

 • град Аксаково, ул. „М. Иванов” № 1, Секция № 030200003, намираща се на приземен етаж.
 • град Игнатиево, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Секция № 030200016, намираща се на първи етаж.

 

 

 

 

 

13.10.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 13.10.2015 г. от 17:00 часа.

06.10.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 07.10.2015 г. от 09:00 часа.

30.09.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 01.10.2015 г. от 09:00 часа.

28.09.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 29.09.2015 г. от 17:15 часа.

25.09.2015

Съобщение

За връзка с ОИК – Аксаково извън приемното време на комисията тел: 0893/ 336-887

25.09.2015

Съобщение

Указва на партиите и коалициите, регистрирали кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. в Община Аксаково, че при подаване на заявление за регистрация на застъпници  задължително се представя списък по образец на хартиен носител (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат.

19.09.2015

Съобщение

Жребият за определяне на реда за представяне в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ на регистрираните в ОИК Аксаково за участие в изборите за общински съветници и за кметове партии и коалиции ще се проведе на 23 септември 2015 г. от 17.15 часа в залата на втория етаж на Общински детски комплекс – Аксаково, адрес: гр.Аксаково, ул.“Слави Дойчев“ № 6Г.

18.09.2015

Съобщение

Жребият за определяне на поредните номера в бюлетините на партиите и коалициите, регистрирали кандидати в Общинска избирателна комисия – Аксаково за участие в изборите за общински съветници и кметове, ще се проведе на 23.09.2015 г. от 17: 00 часа в залата на втория етаж на Общински детски комплекс – Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ № 6Г

17.09.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 18.09.2015 г. от 17:15 часа.

16.09.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 17.09.2015 г. от 17:15 часа.

15.09.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 16.09.2015 г. от 17:15 часа.

12.09.2015

Съобщение

 

Следващо заседание на ОИК – Аксаково на 14.09.2015г. от 18:15 часа

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Регистриране на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК – Аксаково за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.
 2. Разни
12.09.2015

Съобщение

ОИК – Аксаково приема предложения за регистрация на кандидатски листи всеки календарен ден от 16 до 22.09.2015г. от 9.00 до 17.00 часа.

Крайният срок за приемане на предложения за регистрация на кандидатски листи е 18.00 часа на 22.09.2015г.

 

12.09.2015

Съобщение

ОИК – Аксаково приема заявления от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове до 18.00 часа на 14.09.2015г.

11.09.2015

Съобщение

Следващо заседание на ОИК – Аксаково на 12.09.2015г. от 17:15 часа

  

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Определяне броя на мандатите за общински съветници в Община Аксаково при произвеждане на изборите на 25.10.2015г.
 2. Приемане на правила за регистрация на кандидатите за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г. в Община Аксаково.
 3. Регистриране на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК – Аксаково за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.
 4. Разни.
10.09.2015

Следващо заседание на ОИК – Аксаково на 11.09.2015г. от 17:15 часа

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Определяне номерата на изборните райони за изборите на общински съветници, кмет на община и кметове на кметства на територията на Община Аксаково, съгласно Решение № 1962-МИ от 07.09.2015г.
 2. Регистриране на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК – Аксаково за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.
 3. Разни.

 

09.09.2015

Заседание на ОИК – Аксаково на 10.09.2015г. от 17:15 часа

 

Следващо заседание на ОИК – Аксаково на 10.09.2015г. от 17:15 часа

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Формиране единните номера на избирателните секции в Община Аксаково за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.
 2. Определяне на броя на членовете на СИК в избирателните секции, образувани на територията на Община Аксаково.
 3. Приемане на правила за поддържане на интернет страницата на ОИК – Аксаково и ползване на електронната поща на ОИК – Аксаково.
 4. Приемане на правила за водене на регистрите на партиите, коалициите и инициативните комитети в ОИК – Аксаково.
 5. Регистриране на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК – Аксаково за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.
 6. Разни.
още съобщения

Календар

Решения

 • № 338 / 13.03.2016

  относно: Избор на Кмет на кметство Въглен

 • № 337 / 13.03.2016

  относно: Обявяване края на изборния ден

 • № 336 / 12.03.2016

  относно: Поправка на техническа грешка в Решение № 326/15.02.2016г. за назначаване на СИК в секция № 030200009.

всички решения