28.02.2021

Избирателна активност към 17:30 часа

Частичен избор за кмет на с.Слънчево  28.02.2021 г. (I тур)

ОИК - АКСАКОВО Общ брой избиратели по избирателен списък Гласували избиратели
2 3 4 5 6
    10,00 часа 12,30 часа 17,30 часа
Общ брой гласували 765 98  188  351
% гласували   12.81% 24.58% 45.88%
26.02.2021

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 27.02.2021 г. от 17:30 часа

19.02.2021

Съобщение

На основание т. 7 от Решение № 1823-МИ от 09.06.2020 г. на ЦИК и Писмо с изх. № ЧМИ-15-18/18.02.2021г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Аксаково публикува по-долу  предпечатен образец на бюлетината за произвеждане на частични избори за кмет на кметство Слънчево, община Аксаково, област Варна на 28.02.2021 г. 

 

19.02.2021

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 22.02.2021 г. от 10:00 часа

16.02.2021

Общинска избирателна комисия - Аксаково уведомява избирателите с увредено зрение и/или със затруднения в придвижването за следното :

Избирателите с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление до 13.02.2021г., могат да подадат заявление по образец Приложение № 17 МИ-НЧ „Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия“, придружено с документи на ТЕЛК/НЕЛК или с медицинска епикриза за здравословното си състояние до Кмета на община Аксаково или до кмета на кметството лично, по пощата, по имейла, чрез факс, чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация, за гласуване с подвижна избирателна кутия, в срок до 17,00ч. на 22 февруари 2021г.

 

Избирателите с увреждания гласуват с подвижна избирателна кутия, но не и членовете на семействата им.

 

В изборния ден избирателите могат да гласуват с придружител, когато имат увреждане, което не им позволява да извършат сами необходимите действия при гласуването, без да е необходимо да представят пред СИК решение на ТЕЛК/НЕЛК за увреждането.

 

Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

 

Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.

 

Не може да бъде придружител член на секционна избирателна комисия, представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативния комитет, застъпник или наблюдател.

 

Напомняме, че избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да ползват достъпно място за паркиране на автомобилите си, да използват транспорт за придвижване до секцията за гласуване, осигурен от община Аксаково.

 

Приемане на заявки за транспортиране на избиратели с увредено зрение и/или затруднения в придвижването се приемат в община Аксаково и на тел. 052/76-20-66

 

С повече подробности за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването можете да се запознаете в Решение № 1851-МИ/30.07.2020г. на ЦИК и на официалната интернет страница на Община Аксаково https://aksakovo.bg/

 

15.02.2021

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 15.02.2021 г. от 16:00 часа

12.02.2021

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 12.02.2021 г. от 11:00 часа

08.02.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Аксаково напомня, че крайният срок за подаване на заявления за регистрация на застъпници на кандидатски листи и за подаване на списък с упълномощени представители на партиите или коалициите при произвеждане на частичните избори за кмет на кметство Слънчево, община Аксаково, изтича в 17,00ч. на 27 февруари 2021г.

 

 1. Заявление за регистрация на застъпници се подава по образец - Приложение № 72-МИ-НЧ  от изборните книжа и се подписва от представляващите партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Към заявлението задължително се представя и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници - Приложение № 74-МИ-НЧ от изборните книжа. Застъпник може да бъде лице, което е навършило 18 години, не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.  Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия/коалиция не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

 

 1. Всяка партия или коалиция, регистрирана за участие в частичните местни избори за кмет на кметство Слънчево, община Аксаково, може да изготви и представи в ОИК - Аксаково „Списък на упълномощените представители на партиите и коалициите“. Списъкът задължително съдържа данни за наименованието на партията/коалицията, собствено, бащино и фамилно име на упълномощените лица, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното за упълномощаване на лицата, да представляват партията/коалицията в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът с упълномощените представители се предава на ОИК – Аксаково от представляващия партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Общият брой на упълномощените представители на партия/коалиция не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

 

Подробности, относно условията и реда за участие на застъпници на кандидатски листи и упълномощени представители на партии/коалиции при произвеждане на частичните избори за кмет на кметство Слънчево на 28 февруари 2021г. можете да намерите в Решение № 1080-МИ/12.09.2019г. на ЦИК.

02.02.2021

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 03.02.2021 г. от 16:00 часа

02.02.2021

Съобщение - Tегленето на жребия за реда за представяне на партиите и коалициите, регистрирани в ОИК – Аксаково

Общинска избирателна комисия – Аксаково уведомява, че на основание чл. 87, ал.1 т.1 и чл. 423 от Изборния кодекс и Решение № 1097-МИ/13.09.2019 г. на ЦИК, приложимо съгласно Решение № 1872-МИ/20.08.2020г. на ЦИК и Решение № 340/02.02.2021г. на ОИК – Аксаково, тегленето на жребия за реда за представяне на партиите и коалициите, регистрирани в ОИК – Аксаково в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ за произвеждане на частичните избори за кмет на кметство Слънчево, община Аксаково на 28 февруари 2021г. ще се проведе на 03 февруари 2021г. от 16:00ч. в залата на втория етаж на Центъра за подкрепа и личностно развитие - гр.Аксаково, адрес: гр.Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ № 6г.

 

Жребият е общ между партиите и коалиции, регистрирали в ОИК - Аксаково кандидат за кмет на кметство Слънчево, при произвеждане на частичните избори за кмет на кметство Слънчево, община Аксаково на 28 февруари 2021г..

 

Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите и коалициите, регистрираните от тях кандидати за участие в частичните избори за кмет на кметство Слънчево на 28 февруари 2021г., представители на регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и на БНТ и на представители на средствата за масово осведомяване.  

  

Резултатът от жребия се отразява в писмено решение на ОИК - Аксаково, което се обявява по реда на чл. 87, ал. 2 от Изборния кодекс.

 

01.02.2021

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 02.02.2021 г. от 17:00 часа

26.01.2021

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 28.01.2021 г. от 17:00 часа

25.01.2021

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 26.01.2021 г. от 16:30 часа

21.01.2021

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В ОИК - АКСАКОВО ЗА УЧАСТИЕ В ЧАСТИЧНИТЕ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕСТВО СЛЪНЧЕВО НА 28 ФЕВРУАРИ 2021Г.

Общинска избирателна комисия - Аксаково започва да приема  документи за регистрация на партиите, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, съгласно Решение №1844 - МИ/ 21.07.2020г.  и Решение №1845 - МИ/21.07.2020г. за участие в частични местни избори за кмет на кметство Слънчево в зала на ОИК – Аксаково, гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев” № 58Б, първи етаж в сградата на Община Аксаково, в дясно от официалния вход.

 

Приемането на документите ще се извършва всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа след предварително записване и предварително уговорен час на посочения по - долу телефон.

 

Крайния срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия - Аксаково за участие в частичните избори за кмет на кметство Слънчево на 28.02.2021 г. е до 17:00 часа на 28.01.2021г.

 

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 часа на 28.01.2021г.

 

Срокът, посочен в настоящото обявление, е определен съобразно датите, посочени в хронограмата за произвеждане на нови или частични избори, приета с Решение № 1917-МИ/15.12.2020г. на ЦИК.

 

 

Предвид епидемичната обстановка в страната препоръчваме предварително да се обадите на телефон : 0896-890-226 – Ирина Добрева – Председател на ОИК - Аксаково

 

20.01.2021

Съобщение

Следващо заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 21.01.2021 г. от 16:30 часа

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930 

Решения

 • № 361 / 28.02.2021

  относно: Установяване и обявяване на резултатите от гласуването за кмет на кметство Слънчево при произвеждане на частични избори на 28 февруари 2021г.;

 • № 360 / 28.02.2021

  относно: Обявяване края на изборния ден за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Слънчево на 28 февруари 2021г.;

 • № 359 / 27.02.2021

  относно: Разглеждане на предложения от Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ и ПП „ГЕРБ“ за публикуване на интернет страницата на ОИК – Аксаково на упълномощени представители;

всички решения