А. Брой на секционните избирателни комисии: .......................... 34
Б. Брой на секционните избирателни комисии, представили протоколи: ... 34
1. Брой на гласоподавателите според избирателния списък: ............. 16594
2. Брой на гласувалите гласоподаватели според подписите в изб. списък:
..................................................................... 5570
3. Брой на гласувалите според намерените в кутията за гласуване пликове: ............................................................. 5570
4. Брой бюлетини, намерени в кутията без плик (отчитат се като недейств.): .......................................................... 7
5. Брой на сгрешените бюлетини извън кутията за гласуване: ........... 11
6. Общ брой на действителните гласове (бюлетини): .................... 5432
7. Брой на действителните гласове (бюлетини) с отговор "ДА": ......... 4073
8. Брой на действителните гласове (бюлетини) с отговор "НЕ": ......... 1359
9. Брой на недействителните глаасове: ................................ 145
10. Удостоверения приложени към избирателните списъци:
а) удостоверения за изключване от списъка на заличените лица: ........ 1 б) удостоверения за гласуване на определено място: ................... 0
11. Декларации приложени към избирателните списъци: .................. 27