23.09.2019

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 24.09.2019 г. от 12:30 часа

22.09.2019

Съобщение

 

Важна информация за местни избори 2019 г.

 

Общинска избирателна комисия – Аксаково, на основание Указ № 163 от 10.07.2019 г. на Президента на Република България, /обн. ДВ бр. 56/16.07.2019г./ за насрочване на избори за общински съветници и кметовена 27 октомври 2019 г., § 153 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс (ДВ, бр. 39 от 2016 г.) и Таблица на българските граждани на ГД „ГРАО“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройство, публикува списък на населените места със статут на кметство на територията на Община Аксаково, в които ще се произведат избори за кметове на кметства едновременно с провеждането на общи избори за общински съветници и кмет на Община Аксаково, както следва:

 

№ по ред

Кметство

Население в кметството към 16.07.2019г.

 

1.

Въглен

1141

2.

Генерал Кантарджиево

354

3.

Игнатиево

4411

4.

Изворско

983

5.

Кичево

842

6.

Любен Каравелово

1666

7.

Осеново

392

8.

Слънчево

719

 

22.09.2019

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 23.09.2019 г. от 13:00 часа

19.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Аксаково уведомява, че при подаване на предложението за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в ОИК (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) кандидатите на кандидатската листа се подават и на технически носител в ексел формат, който може да бъде изтеглен тук.

17.09.2019

Съобщение

УКАЗАНИЯ ЗА ОИК ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

 

 1. ОИК е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.
 2. Членовете на ОИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 3. ОИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 4. Всички лични данни с цел произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. се обработват от ОИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 5. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛН, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 6. Обработване на лични данни от ОИК за целите на изборния процес е:

- регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;

- приемане на списъци на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати за общински съветници, за кмет на община, кмет на район и кмет на кметство;

- регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;

- назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;

- издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети; ;

- приемане и работа с избирателни списъци;

- приемане и обработване на жалби на сигнали;

- вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на ОИК.

- вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на ОИК.

 1. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и кандидатите.
 2. ОИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.
 3. Забрани:

9.1. Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на ОИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.

9.2. Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.

9.3. Забранява се на ОИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.

 1. Застъпниците, наблюдателите и представителите на партии, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, както и във всички други изборни книжа на ОИК, съдържащи лични данни.
 2. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.
 3. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на ОИК или определен от него член на ОИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от ОИК уведомява КЗЛД.

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО ОТ ОИК НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ

 

 1. ОИК – Аксаково, с адрес - гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ № 58Б, е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

ОИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

 1. ОИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, членове на СИК, застъпници и представители на партии, местни коалиции, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в изпълнение на законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК.
 2. Личните данни се съхраняват от ОИК до предаването им на съответната общинска администрация. След предаването им личните данни се съхраняват от общинската администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.
 3. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.
 4. Субектите на лични данни имат право на информация, достъп или корекция на личните данни, които се отнасят до тях.
 5. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния административен съд.
 6. ОИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
 7. За контакт с длъжностното лице по защита на данните може да се обърнете на имейл [email protected]
17.09.2019

Съобщение

ОТНОСНО: регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

Право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца (към дата 26 април 2019 г. включително): за общински съветници, кметове на общини и райони – в съответната община; за кметове на кметства - в съответното населено място.

 

Право да бъде избиран за общински съветник има и всеки гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, навършил е 18 г. към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място (към дата 26 април 2019 г. включително) и не е лишен от правото да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

 

Партиите, коалициите и местните коалиции подреждат кандидатите в кандидатски листи по едномандатни и многомандатни изборни райони.

 

 

Партиите и коалициите не могат да регистрират като кандидати военнослужещи от въоръжените сили, служители от дипломатическата служба, служители от МВР, Държавна агенция „Разузнаване“, Националната служба за охрана и Държавната агенция „Технически операции“, както и държавни служители от Държавна агенция „Национална сигурност“, съдии, прокурори и следователи, както и други лица, на които със закон е забранено членство в политическа партия. Тези граждани може да участват в изборите като независими кандидати.

 

Независим кандидат не може да бъде включван в кандидатска листа на партия или коалиция.

 

Коалициите участват в изборите с обща кандидатска листа във всеки отделен едномандатен и многомандатен изборен район.

 

Партиите и коалициите, които участват в състава на местни коалиции за определен вид избор, не могат да регистрират самостоятелно свои кандидатски листи или кандидати за същия вид избор.

 

Броят на кандидатите в една кандидатска листа за общински съветници  на партии или коалиции не може да надхвърля броя на членовете на общинския съвет.

 

Кандидат за общински съветник може да бъде предложен за регистриране само от една партия, коалиция или инициативен комитет и само в един изборен район.

 

Кандидат за кмет може да бъде предложен за регистриране само от една партия, коалиция или инициативен комитет и само в един изборен район. Кандидат за кмет на община не може да бъде и кандидат за кмет на кметство или кмет на район.

 

Кандидат за кмет от партия или коалиция може да бъде и кандидат за общински съветник само от същата партия или коалиция. В случай че бъде избран за кмет, той отпада от кандидатската листа за общински съветници.

 

Когато кандидат за общински съветник или кмет бъде регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет или в повече от един изборен район, действителна е първата по време регистрация.

 

 

Заявлението за регистрация на партиите и коалициите се подава в ОИК – Аксаково – гр. Аксаково, ул. „Г. Петлешев“ № 58Б, първи етаж, по Приложение № 44-МИ от изборните книжа.

 

Заявления за регистрация се приемат всеки календарен ден от 09,00ч. до 17,00ч.

 

Крайният срок за подаване на документи е 17,00ч. на 24 септември 2019г.

 

Регистрирането на кандидатските листи се извършва от ОИК – Аксаково след представяне на:

- предложение от партията или коалицията с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 62-МИ и Приложение № 63-МИ от изборните книжа);

 • предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица;
 • предложението се представя в ОИК – Аксаково на хартиен и на технически носител в ексел формат;
 • за всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/кметство се подава отделно предложение;
 • за изборите за кметове на кметства се подава едно общо предложение, като се вписват районите/кметствата;

 

 

 

Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);

 

Кандидатът за общински съветник  -  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя декларация по образец (Приложение № 66-МИ от изборните книжа), в която декларира:

- гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

- че не е поставен под запрещение;

- данните от личната карта или паспорта и личен номер;

 

Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

 

Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.

 

В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 

Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

 

 

 

16.09.2019

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 17.09.2019 г. от 17:00 часа

15.09.2019

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 16.09.2019 г. от 17:30 часа

13.09.2019

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 15.09.2019 г. от 08:30 часа

12.09.2019

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 13.09.2019 г. от 17:00 часа.

12.09.2019

Съобщение

ОТНОСНО: регистрация на инициативни комитети в ОИК - Аксаково за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

За участие в изборите за общински съветници и за кметове може да се създават инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници, за кметове на общини и за кметове на кметства, които се регистрират в Общинска избирателна комисия (ОИК) - Аксаково.

 

За издигане на независим кандидат за общински съветник, кмет на община и кмет на кметство се образува инициативен комитет в състав от трима до седем избиратели с постоянен адрес или адрес на пребиваване (за гражданите на друга държава–членка на Европейския съюз) в населено място на територията на изборния район към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите – 26 април 2019 г.

/Под изборен район за избор на общински съветници, кметове на общини и райони се разбира територията на съответната община, а под изборен район за избор на кмет на кметство се разбира територията на съответното кметство./

 

Избирателите, които участват в образуването на инициативните комитети трябва да отговарят и на следните изисквания:

- за българските граждани: да са навършили 18 години, да не са поставени под запрещение, да не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

- за гражданите на държава–членка на Европейския съюз: да са навършили 18 години, да не са поставени под запрещение, да не изтърпяват наказание лишаване от свобода, да имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България и да не са лишени от правото да избират в държавата членка, на която са граждани.

 

Всеки избирател може да бъде член само на един инициативен комитет за всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район или кмет на кметство).

 

В решението за образуване на инициативния комитет се посочва:

- за издигането на кой независим кандидат се образува инициативният комитет;

- за кой вид избор (общински съветници, кмет на община, район или кмет на кметство);

- от кого се представлява инициативният комитет.

 

Заявлението за регистрация на инициативен комитет се подава в ОИК – Аксаково – гр. Аксаково, ул. „Г. Петлешев“ № 58Б, първи етаж, по Приложение № 53-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

 

Заявления за регистрация се приемат всеки календарен ден от 09,00ч. до 17,00ч.

 

Крайният срок за подаване на документи е 17,00ч. на 16 септември 2019г.

 

В заявлението се посочват:

 • имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите които участват в образуването на инициативните комитети;
 • имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;
 • искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);
 • адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 

Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 

Общинската избирателна комисия извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17,00ч. на 16 септември 2019 г. При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация 17,00ч. на 16 септември 2019 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

 

В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК отказва регистрация. Отказът на ОИК може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.

 

Общинската избирателна комисия издава удостоверение за регистрация.

11.09.2019

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 12.09.2019 г. от 17:00 часа.

11.09.2019

Съобщение

ОТНОСНО: регистрация на партии и коалиции в ОИК - Аксаково за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

Партиите и коалициите, регистрирани в Централната избирателна комисия (ЦИК), може да участват в изборите за общински съветници, за кметове на общини, за кметове на кметства самостоятелно или в различни местни коалиции за всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) след регистрация в съответната общинската избирателна комисия (ОИК).

 

Партиите от състава на една коалиция, регистрирана в ЦИК, не може да се регистрират самостоятелно в общинската избирателна комисия за участие в изборите за общински съветници и за кметове. Партиите от състава на една коалиция, регистрирана в ЦИК, не може да участват поотделно извън коалицията, в която са регистрирани в ЦИК в други коалиции на територията на общината (местни коалиции). Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 11 септември 2019 г. включително (45 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове самостоятелно, ако се е регистрирала в ЦИК в срок до 11 септември 2019 г. включително и в ОИК до 16 септември 2019 г.

 

Заявлението за регистрация на партиите и коалициите се подава в ОИК – Аксаково – гр. Аксаково, ул. „Г. Петлешев“ № 58Б, първи етаж, по Приложение № 44-МИ от изборните книжа.

 

Заявления за регистрация се приемат всеки календарен ден от 09,00ч. до 17,00ч.

 

Крайният срок за подаване на документи е 17,00ч. на 16 септември 2019г.

 

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства на територията на една община, за които се иска регистрация.

 

В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрацията;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията пред ОИК, когато документите се подават и/или подписват от упълномощени лица.

 

Общинската избирателна комисия извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г.При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 16 септември 2019 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес, телефон или факс за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК отказва регистрация.

 

Отказът на ОИК може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.

 

За всяка регистрация на партия, коалиция или местна коалиция ОИК приема отделно решение. Общинската избирателна комисия издава удостоверение за регистрация.

 

 

11.09.2019

Съобщение

ОТНОСНО: правила за наименованията на местни коалиции при регистрация за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

 

Наименованието или абревиатурата на местна коалиция съдържа само наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии или коалиции.

 

Наименованието или абревиатурата на участващите в местната коалиция партии и коалиции може да се добавя в скоби към наименованието или абревиатурата на местната коалиция.

 

Предвид горното, наименованията на местни коалиции: „Бъдеще за община X". „Алтернатива за община X" (ПП „ГЕРБ", ПП „СДСМ1П „НФСБ"), „Патриоти за Дряново". (ВМРО БНД и други партии), „Разлог - събуди се", „КРОС" и други подобни примери не отговарят на изискванията за наименования или абревиатура на местна коалиция, съгласно изискванията на Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК.

 

Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнение на изискванията за наименование или абревиатура на местна коалиция по реда на Раздел ІV от Решение № 936-МИ/02.09.2019г. на ЦИК, както и на представените документи.

 

При приемане на документите за регистрация, когато се установи, че не са изпълнени изискванията за наименования или абревиатурата на местна коалиция, съгласно Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК, ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от уведомяването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация 16 септември 2019 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки" се вписват дадените указания, датага и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите за регистрация, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес, телефон или факс за контакт и това обстоятелство сс вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват датата и часът на уведомяването.

 

В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК постановява решение за отказ на регистрацията на местната коалиция.

 

Отказът на ОИК може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК

11.09.2019

Съобщение

ОТНОСНО: регистрация на местни коалиции в ОИК - Аксаково за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

За участие в изборите за общински съветници и кметове може да се образуват местни коалиции, които се регистрират в ОИК. Местните коалиции се образуват само от регистрирани в ЦИК партии и коалиции.

 

В ОИК се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) на територията на съответната община. Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция, не могат да се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

 

Заявлението за регистрация на местна коалиция се подава в ОИК – Аксаково – гр. Аксаково, ул. „Г. Петлешев“ № 58Б, първи етаж, по Приложение № 45-МИ от изборните книжа.

 

Заявления за регистрация се приемат всеки календарен ден от 09,00ч. до 17,00ч.

 

Крайният срок за подаване на документи е 17,00ч. на 16 септември 2019г.

 

Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

 

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация.

 

В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

 

Към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

 

 

След подаване на заявлението, общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден). При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17,00ч. на 16 септември 2019 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес, телефон или факс за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването.

 

В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК отказва регистрация. Отказът на ОИК може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.

 

За всяка регистрация на партия, коалиция или местна коалиция ОИК приема отделно решение. Общинската избирателна комисия издава удостоверение за регистрация.

 

 

05.09.2019

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 09.09.2019 г. от 17:00 часа.

03.09.2019

Съобщение

Предстоящо заседание на ОИК-Аксаково е насрочено за 04.09.2019г. от 17:00 часа в сградата на община Аксаково - гр. Аксаково  ул. „Г.Петлешев“ №58Б

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 314 / 16.01.2020

  относно: Прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на ПП „ГЕРБ“ кандидат

 • № 313 / 22.11.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на ПП „ГЕРБ“ кандидат

 • № 312 / 11.11.2019

  относно: Определяне на лица от състава на ОИК – Аксаково, които имат право на достъп до помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали

всички решения