Общинска избирателна комисия Аксаково


РЕШЕНИЕ
№ 5
Аксаково, 08.09.2015

На основание чл. 87, ал. 1, т. 12 и 13, чл. 127, чл. 128 във връзка с § 2 от ДР на ИК, чл. 147 - 150, чл. 151 - 155 от Изборния кодекс,  Решение № 1522-МИ от 18 август 2015 г. на ЦИК и Решение № 1550-МИ от 27 август 2015 г. на ЦИК Общинска избирателна комисия - Аксаково

РЕШИ :

 1. Общи положения
 1. Партиите и коалициите, регистрирани в Централната избирателна комисия, може да участват в изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства в Община Аксаково самостоятелно или в различни местни коалиции за всеки отделен вид избор след регистрация в Общинска избирателна комисия - Аксаково.
 1. Партиите от състава на една коалиция, регистрирана в ЦИК, не могат да се регистрират самостоятелно в Общинската избирателна комисия - Аксаково, нито да влизат поотделно извън коалицията, регистрирана в ЦИК, в други коалиции на територията на община Аксаково.
 1. За участие в изборите за общински съветници и кметове могат да бъдат образувани местни коалиции, които се регистрират в ОИК - Аксаково.
 1. Местните коалиции се образуват само от регистрирани в ЦИК партии и коалиции.
 1. При изборите за общински съветници и кметове могат да се създават инициативни комитети за издигане кандидатурите на независими кандидати за общински съветници, за кмет на община и за кметове на кметства след регистрация в ОИК - Аксаково.

ІІ. Правила за наименованието на местна коалиция

 1. Наименованието или абревиатурата на местна коалиция не може да повтаря наименованието или абревиатурата на коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия за изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., както и на партия, регистрирана по Закона за политическите партии, до датата на обнародване в „Държавен вестник" на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите за общински съветници и кметове (обн., ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г.) включително чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци. Забраната не се прилага, когато наименованието или абревиатурата на местната коалиция повтаря наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии/коалиции.
 1. Наименованието или абревиатурата на участващите в местната коалиция, партии/коалиции може да се добави в скоби към наименованието или абревиатурата на местната коалиция.

ІІІ. Регистрация на партии и коалиции в ОИК - Аксаково

 1. За участие в изборите за общински съветници и за кметове в Община Аксаково, регистрираните в ЦИК партии и коалиции, се регистрират в ОИК – Аксаково.
 1. Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не покъсно от 9 септември 2015 г. включително (45 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове самостоятелно, ако се е регистрирала в ЦИК в срок до 9 септември 2015 г. включително, и съответно се регистрира в ОИК Аксаково до 14 септември 2015 г.
 1. Партиите и коалициите в срок до 14 септември 2015 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК Аксаково - Приложение № 44-МИ от изборните книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове, утвърдени с Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г., обнародвани в „Държавен вестник", бр. 61 от 11 август 2015 г.

Заявлението се представя и подписва от лицето/та, представляващо/и партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация на територията на Община Аксаково

 1. В заявлението се посочва:

- пълното или съкратено наименование на партията или коалицията, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация и участие с посочване за кой вид избор да бъде извършена регистрация;

- адрес, електронен адрес, телефон и лице за контакт.

 1. Към заявлението за регистрация на партия или коалиция се прилагат документите по чл. 147, ал. 5 от ИК, а именно:

- копие от удостоверение за регистрация на партия/коалиция в ЦИК;

- решение за образуване на коалицията, подписано от лицето/лицата представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии;

- пълномощно на лицето/ата, упълномощено/и да представлява/т партията/коалицията пред ОИК - Аксаково, когато документите се подават и/или подписват от упълномощено/и лице/а.

Когато се подават заявления за участие в повече от един вид избор се прилагат само един комплект документи по чл.147, ал.5 от ИК.

 1. Общинската избирателна комисия – Аксаково извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация в деня на постъпване на заявлението за регистрация.
 1. При установяване на непълноти или несъответствия ОИК - Аксаково дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация 14 септември 2015 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки" се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК - Аксаково, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК - Аксаково отказва регистрация.

Отказът на ОИК – Аксаково може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

ІV. Регистрация на местни коалиции в ОИК - Аксаково

 1. В ОИК – Аксаково се регистрират местни коалиции, които са образувани само от регистрирани в ЦИК партии и коалиции, за участие във всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община и кмет на кметство) на територията на община Аксаково.
 1. Партиите и коалициите, участващи в състава на местната коалиция, не могат да се регистрират самостоятелно в ОИК - Аксаково за същия вид избор.
 1. Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 22 септември 2015 г. включително (32 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 9 септември 2015 г. включително.
 1. Заявлението за регистрация на местна коалиция Приложение № 45-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК- Аксаково в срок до 14 септември 2015 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).
 1. Заявлението се представя и подписва от лицето/та, представляващо/и местната коалиция, или от изрично упълномощено/и лице/а.
 1. За всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община и кмет на кметство) се подава отделно заявление. За участие в изборите за кмет на кметство се подава едно заявление, в което се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация.
 1. В заявлението се посочва:

- пълното или съкратено наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон и лице за контакт.

 1. Към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 от ИК, а именно:

а) решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиция ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор, в ОИК - Аксаково се представя само един оригинал;

б) образец от подписите на лицето/ата, представляващо/и местната коалиция;

в) образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

г) пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

д) копие от удостоверението за регистрацията в ЦИК на всяка от партиите и коалициите в състава на местната коалиция;

е) удостоверение за актуална банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

ж) имената и длъжностите на лицето/ата, което/ито ще отговаря/т за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

Когато се подават заявления за участие в повече от един вид избор се прилагат само един комплект документи по чл.147, ал.5 от ИК.

 1. Общинската избирателна комисия - Аксаково извършва проверка на изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция в деня на постъпване на заявлението за регистрация.
 1. При установяване на непълноти или несъответствия ОИК – Аксаково дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация 14 септември 2015 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки" се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК - Аксаково, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването.

В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК - Аксаково отказва регистрация.

Отказът на ОИК може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

 

 1. Промени в състава и/или наименованието на местна коалиция
 1. Промени в състава и/или наименованието на местна коалиция, настъпили след регистрацията й в ОИК - Аксаково, но не по-късно от 35 дни преди изборния ден 19 септември 2015 г., се извършват след подаване на заявление Приложение № 46-МИ от изборните книжа, и представяне на решение за извършените промени. Решението трябва да отговаря на изискванията за образуване на местна коалиция.
 1. При включване на нова партия и/или коалиция в състава на местната коалиция не по-късно от 35 дни преди изборния ден 19 септември 2015 г., пред ОИК - Аксаково се представят и документи по т. 8, буква „д" от раздел III.
 1. В случай че една или повече партии и/или коалиции напуснат местната коалиция, регистрацията й се запазва, ако в нея са останали най-малко две партии и/или коалиции. 
 1. В случай че партия или коалиция, чието наименование или абревиатура е включено в наименованието на местната коалиция, напусне коалицията, ОИК - Аксаково с решението, с което извършва промяната в местната коалиция, определя тридневен срок за промяна на наименованието й.

Ако в указания срок местната коалиция изпълни указанието, промени наименованието си с решение за промяна и подаде заявление за това в ОИК - Аксаково, регистрацията й се запазва. Общинската избирателна комисия - Аксаково с решение заличава от наименованието на местната коалиция наименованието или абревиатурата на напусналите я партия и/или коалиция и отбелязва настъпилите промени в местната коалиция в регистъра на ОИК – Аксаково не по-късно от 32 дни преди изборния ден 22 септември 2015 г.

Ако в указания срок местната коалиция не изпълни указанието да промени наименованието си с решение за промяна и не подаде заявление за това в ОИК - Аксаково, регистрацията й се заличава.

Заличаването от наименованието на местната коалиция на напусналите я партия и/или коалиция се извършва не по-късно от 32 дни преди изборния ден 22 септември 2015 г.

 1. Промените, настъпили в състава на местна коалиция, се отбелязват в регистъра на общинската избирателна комисия след подаване на заявление от лицата, представляващи коалицията, не по-късно от 32 дни преди изборния ден Приложение № 46-МИ от изборните книжа.
 1. Напусналата/ите състава на местна коалиция партия/и и/или коалиция/и не по-късно

от 40 дни преди изборния ден 14 септември 2015 г., могат да участват в изборите самостоятелно, след като се регистрират в ОИК - Аксаково по реда на раздел ІІІ.

 1. Заличаване на регистрацията на партии, коалиции и местни коалиции от ОИК
 1. Регистрираните партии, коалиции и местни коалиции могат да поискат заличаване на регистрацията си за участие в съответния вид избор не по-късно от 32 дни преди изборния ден 22 септември 2015 г.
 1. Заличаването се извършва след подаване на писмено заявление Приложение № 47-МИ от изборните книжа, от съответната партия, коалиция или местна коалиция, подписано от представляващото/ите партията/коалицията лице/а.
 1. Към заявлението коалицията, съответно местната коалиция, се прилага и решение за заличаване, подписано от лицата, представляващи партиите/коалициите от състава й или от изрично упълномощено/и от тях лице/а.

VІI. Регистрация на инициативните комитети за издигане на кандидатури на независими кандидати в ОИК - Аксаково

 1. В изборите за общински съветници и за кметове участват инициативни комитети, регистрирани в ОИК - Аксаково.
 1. За издигане кандидатурата на независим кандидат за общински съветник, кмет на община или кмет на кметство се образува инициативен комитет в състав от трима до седем избиратели с постоянен адрес или адрес на пребиваване (за гражданите на държава членка на Европейския съюз) в населено място, съответстващо на съответния изборен район на територията на Община Аксаково към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите - 24 април 2015 г. Под изборен район за избор на общински съветници и кмет на община се разбира територията на Община Аксаково, а под изборен район при избор на кмет на кметство се разбира територията на съответното кметство.
 1. Избирателите по т. 2 следва да отговарят на следните изисквания:

- за българските граждани: да са навършили 18 години към изборния ден включително, да не са поставени под запрещение, да не изтърпяват наказание лишаване от свобода, да имат адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на Република България към 24 април 2015 г.;

- за гражданите на държава членка на Европейския съюз: да са навършили 18 години към изборния ден включително, да не са поставени под запрещение, да не изтърпяват наказание лишаване от свобода, да имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България и да не са лишени от правото да избират в държавата членка, на която са граждани, и адрес на пребиваване към 24 април 2015 г.

 1. Всеки избирател може да бъде член само на един инициативен комитет за всеки отделен вид избор (общински съветници, кмет на община или кмет на кметство).

В решението за образуване на инициативния комитет се посочва:

- за издигането на кой независим кандидат се образува инициативният комитет;

- за кой вид избор (общински съветници, кмет на община или кмет на кметство);

- от кого се представлява инициативният комитет.

 1. Инициативният комитет в срок до 14 септември 2015 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представя в ОИК - Аксаково заявление за регистрация Приложение № 52-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.
 1. В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер, личен номер и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;

- имената, единният граждански номер, личен номер и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите;

- адрес, електронен адрес, телефон и лице за контакт.

 1. Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 от ИК, а именно:

а) решението за образуване на инициативния комитет;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец Приложение № 54-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор;

г) декларация по образец Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

д) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 1. Общинската избирателна комисия - Аксаково извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет в деня на постъпване на заявлението за регистрация.
 1. При установяване на непълноти или несъответствия ОИК - Аксаково дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация 14 септември 2015 г. В регистъра на ОИК - Аксаково в графа „Забележки" се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК - Аксаково, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК - Аксаково отказва регистрация.

Отказът на ОИК - Аксаково може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 от ИК.

 1. Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в съответния вид избор не по-късно от 32 дни преди изборния ден 22 септември 2015 г. 

Заличаването се извършва след подадено до ОИК - Аксаково писмено заявление Приложение № 53-МИ от изборните книжа от инициативния комитет. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет. Към заявлението се прилага решение на инициативния комитет, подписано от всички членове, за заличаване на регистрацията му.

VІІI. Предоставяне на данни за банкови сметки

Общинската избирателна комисия - Аксаково в срок от 5 дни от регистрацията на местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове не по-късно от 19 септември 2015 г., предоставя на Сметната палата банковата им сметка, предназначена за обслужване на предизборната им кампания, и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 от ИК. При промяна на лицата коалицията или инициативният комитет представят пред Сметната палата имената и длъжностите на новите лица в 3-дневен срок от извършване на промяната.

IХ. Регистри и удостоверения

 1. За регистрация на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет ОИК - Аксаково приема отделно решение за всеки вид избор.

Решенията се вписват в регистъра на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, за участие в изборите за общински съветници и за кметове (приложения № 56-МИ, № 48-МИ и № 49-МИ от изборните книжа).

Регистърът на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети се публикува на интернет страницата на ОИК - Аксаково.

 1. Общинската избирателна комисия - Аксаково издава удостоверение за регистрация на местна коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове Приложение № 50-МИ от изборните книжа, удостоверение за регистрация на инициативен комитет Приложение № 57-МИ от изборните книжа, и удостоверение за промени в състава и/или наименованието на местна коалиция Приложение № 51-МИ от изборните книжа.

 

 1. X. Подаване на документи за регистрация
 1. Общинска избирателна комисия - Аксаково приема документи за регистрация на партии, коалиции, инициативни комитети и местни коалиции всеки ден от 10 септември 2015 г. до 14 септември 2015 г. от 9,00 до 17,00 ч. в залата на ОИК – Аксаково, находяща се в сградата на Община Аксаково, партерен етаж, гр. Аксаково, ул. “Г. Петлешев” № 58 Б.
 1. В случай на постъпване на заявление за регистрация на партии, коалиции, инициативни комитети и местни коалиции в ОИК – Аксаково преди началната дата за регистрация, същите се разглеждат на заседание на 10.09.2015 г.
 1. Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партиите, коалициите, инициативните комитети и местните коалиции в ОИК е до 18,00 ч. на 14 септември 2015 г.

 

Решениeто е обявено на таблото за обявяване на решенията на ОИК – Аксаково на 08.09.2015г. в  19.20 часа.

Председател: Юлиян Гюров Гюров

Секретар: Вярка Андонова Жекова

* Публикувано на 09.09.2015 в 16:22 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 342 / 01.07.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за общински съветник следващия в листата на ПП ГЕРБ кандидат.

 • № 341 / 11.12.2018

  относно: Обявяване прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Любен Каравелово

 • № 340 / 17.05.2018

  относно: Обявяване прекратяване на пълномощията на кмета на с.Ботево.

всички решения